ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!

 

                Приватне акціонерне товариство «ТРК«ЄВРОСТУДІЯ» (надалі — «Товариство»), код за ЄДРПОУ 24161825, місцезнаходження якого: 87500, Україна, м. Маріуполь, пр. Леніна, 68, 8-й поверх, офіс ПрАТ «ТРК«ЄВРОСТУДІЯ» повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів та їх уповноважених представників відбудуться «24» квітня 2015 року о 15:00 годині за адресою: 87500, Україна, м. Маріуполь, пр. Леніна, 68, 8-й поверх, офіс ПрАТ «ТРК«ЄВРОСТУДІЯ». Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах буде здійснюватись за місцем проведення зборів у день їх проведення – «24» квітня 2015 року з 14:00 до 14:50. Дата складання переліку акціонерів, які мають право брати участь у загальних зборах, буде складено станом на 24:00 год. «20» квітня 2015р.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ

(ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ)

  1. 1.Обрання голови та секретаря загальних зборів Товариства.
  2. 2.Обрання членів лічильної комісії.
  3. 3.Звіт керівництва про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ТРК«ЄВРОСТУДІЯ» за 2013 та 2014 роки, затвердження річної фінансової звітності (річного балансу та річного звіту) за вищевказаний період. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту директора Товариства.
  4. 4.Розподіл прибутків та збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених діючим законодавством України. Затвердження розміру річних дивідендів та порядку їх виплати.
  5. 5.Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника

Звітний 2014 рік

Попередній 2013 рік

Усього активів

455.0

530.0

Основні засоби

101.9

123.2

Довгострокові фінансові інвестиції

Запаси

16.9

16.9

Сумарна дебіторська заборгованість

154.4

188.8

Грошові кошти та еквіваленти

64.7

47.9

Нерозподілений прибуток

(80.5)

(119.6)

Власний капітал

125.6

86.5

Статутний капітал

76.0

76.0

Довгострокові зобов’язання

34.7

250.0

Поточні зобов’язання

11.8

26.9

Чистий прибуток (збиток)

39.1

5.3

Середньорічна кількість акцій (шт.)

200

200

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій

Чисельність працівників на кінець звітного періоду

8

8

 

Для участі у загальних зборах акціонерів необхідно надати документ, що посвідчує особу, а уповноваженим представникам акціонерів (фізичних та /або юридичних осіб) – документ, що посвідчує особу та належним чином оформлену довіреність на право участі та голосування на річних загальних зборах Товариства. Акціонери та їх уповноважені представники мають право ознайомитись з переліком документів, необхідних для прийняття рішень з питань порядку денного чергових загальних зборів Товариства за адресою: 87500, Україна, м. Маріуполь, пр. Леніна, 68, 8-й поверх, офіс ПрАТ «ТРК«ЄВРОСТУДІЯ» у робочі дні тижня, а вдень проведення чергових загальних зборів Товариства – за місцем їх проведення. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з відповідними документами – Паламарчук Л.В.

                Пропозиції акціонерів щодо внесення змін та доповнень до порядку денного чергових загальних зборів можуть бути надані у порядку, передбаченому Законом України «Про акціонерні товариства», в письмовому вигляді, в тому числі шляхом надіслання рекомендованого поштового відправлення на наступну адресу: 87500, Україна, м. Маріуполь, пр. Леніна, 68, ПрАТ «ТРК«ЄВРОСТУДІЯ», але не пізніше ніж за 20 (двадцять) днів до дати проведення чергових загальних зборів. Довідки за телефоном: (0629) 52-70-25.

Достовірність вищезазначеної інформації підтверджую.

 

Директор

ПрАТ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ЄВРОСТУДІЯ»                                                                                    С.В. Безчотнікова

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *